WATCH: The Yom HaShishi Series: featuring Rabbi Yitzchok Margareten