WATCH: The Yom HaShishi Series 2: featuring Rabbi Zev Cohen