VIDEO: Yarchei Kallah 2017, Divrei Neila: HaRav Avrohom Chaim Feuer


Click here if you are unable to view this video.

Rosh Yeshiva Mesoras Mordechai, Ramat Beit Shemesh, Rav, B’Khal Chasidim, Sha’arei Chesed, Yerushalayim