VIDEO: Yarchei Kallah 2017, Divrei Machshava: HaRav Boruch Mordechai Ezrachi


Click here if you are unable to view this video.

Rosh Hayeshiva, Yeshiva Ateres Yisroel, Yerushalayim