VIDEO: Yarchei Kallah 2017, Divrei Machshava – Koach haTefillah, HaRav Asher Weiss


Click here if you are unable to view this video.

Av Beis Din, Darchei Hora’ah and Rosh HaYeshiva Yeshiva Darchei Torah